„Will it be long?” – „Czy to potrwa długo?” „The Tell-tale Can” – „Puszka oskarżycielska”
Kümei Kirschmann


14.07.2022 do 12.08.2022


Kümei Kirschmann – Santa Fe – Argentyna


Kümei Kirschmann mieszka obecnie zarówno w rodzinnej Argentynie, jak też w Berlinie i Brnie. Z fotografią i sztuką związana jest od dziecka, ale poświęciła się im w 2012 roku. Fotografia analogowa zawsze była jej pasją i to doprowadziło ją do odkrycia alternatywnych działań, takich jak fotografia otworkowa, solarigrafia i cyjanotypia.
Mimo że żyjemy w cyfrowym świecie, odkryła, że ten eksperymentalny i analogowy wszechświat ma nieskończone możliwości i uczyniła z niego główny obszar swojej pracy.
Od 2016 roku zajmuje się solarigrafią, używając kamery otworkowej w wielu miastach Europy i Argentyny.

„Will it be long?” – „Czy to potrwa długo?”


Tworzę zdjęcia solarigraficzne za pomocą kamer otworkowych i bardzo długich czasów naświetlania, takich jak tygodnie lub miesiące. W szalonym świecie pełnym migawek wierzę w „czekanie” jako twórczą moc. Powstałe obrazy – zdeformowane pejzaże, które zacierają granice realności i wyobrażeń, bez retuszu, tylko czas.
Te otworkowe autoportrety, które zostały następnie przekształcone w „fotografie słoneczne”, przedstawiają dokładnie to, co czułam podczas lockdownu w 2020 roku. Wszystko było nieruchome i zagmatwane – nawet ja – ale jedyną rzeczą, która mijała, był czas. W każdym z tych dni słońce zawsze było w górze, szpiegując mnie. Czy to też musiało być trudne?


„The Tell-tale Can” – „Puszka oskarżycielska”


Solarigrafie zacierają granice realności, są bez retuszu, pozostaje tylko czas. Ale czas jest również fikcyjny i rzeczowy. Jest to coś, o czym wiemy, że istnieje, ale możemy go przedefiniować, jak nam się podoba. Czas nie jest do ogarnięcia. Wiemy, że tam jest, ale nie możemy być tego pewni, ponieważ się porusza. Czas to ruch. W solarigrafiach czas jest naszkicowany na papierze w postaci szeregu linii, promieni słonecznych. Na tym światłoczułym podłożu rejestrowany jest ruch słońca, co daje kolorowy i słaby negatyw. Te negatywy to portrety. Niestabilne portrety niepewnego czasu.
Kümei Kirschmann – Santa Fe – Argentina


Kümei Kirschmann is an Argentinian photographer currently based in Argentina who has lived in Berlin and Brno. She has been in touch with photography and art since she was a child but committed to it in 2012. Analogue photography has always been her passion and that lead her to discover alternative processes such as solargraphy, pinhole, and cyanotype.
Even though we are living in a digital world, she has discovered that this experimental and analogue universe has infinite possibilities to work with and has made it her main field of work. She has been working with solargraphies since 2016 and has spread cameras in several cities of Europe and Argentina.

„Will it be long?”


I create solargraphic pictures using pinhole cameras and very long exposure times such as weeks or months. In a frantic world full of snapshots, I believe in “waiting” as a creative power. The resulting images: deformed landscapes that erase the borders of the real and the imaginary, without retouching, only time.
These pinhole selfportraits then turned into solargraphs represent exactly what I felt during lockdown 2020. Everything was still and confusing – even myself – but the only thing that kept passing by was time. In any of those days the sun was always up, spying on me, disguised as rays. Must have been hard for it as well?


„The Tell-tale Can”


The artist creates solargraphic pictures using pinhole cameras and very long exposure times such as weeks or months. In a frantic world full of snapshots, she believes in „waiting” as a creative power. The resulting images: deformed landscapes that erase the borders of the real and the imaginary, without retouching, only time. But time is also fictitious and factual. It is something that we know it exists but that we can redefine as we please. Time is ungraspable. We know it is there but we cannot hold on to it because it moves. Time is movement. In solargraphies, the time is sketched in the paper disguised as a series of lines, the sun rays. The motion of the sun is registered in this photosensitive support, resulting in a colorful and feeble negative. These negatives are portraits. Unstable portraits of an uncertain time.
W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) wystawy będą otwarte dla odwiedzających zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi, ale wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Grupowe zwiedzanie jest zawieszone do odwołania.

Prace wystawione w galerii można zobaczyć online na stronie galerii ciasna.dl.pl, a wirtualne zwiedzanie galerii jest dostępne na stronie Zonerama.

Katalog wystawy polski i angielski do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Katalogi w postaci wydruku czekają, jak zawsze, w galerii.Wystawy w Galerii „Ciasna” zrealizowano przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie Zdrój.
powrót
Powrót na okładkę